1. Door het verzenden van het contactformulier, of via het inschrijfformulier op de website, verklaart de (ouder/verzorger van de) cursist(e) een cursusovereenkomst aan te gaan met Spierings Opleidingen.
 2. Na ontvangst en bevestiging van de inschrijving door Spierings Opleidingen heeft de (ouder/verzorger van de) cursist(e) veertien dagen bedenktijd om de cursus kosteloos te annuleren (mits de cursist(e) nog niet aan de lessen heeft deelgenomen) conform de Wet Koop op Afstand. In dat geval worden reeds betaalde lesgelden binnen veertien dagen gerestitueerd.
 3. De overeenkomst wordt door Spierings Opleidingen per e-mail bevestigd en is hiermee bindend, tenzij de cursist(e) of Spierings Opleidingen een beroep doet op de in deze voorwaarden opgenomen clausules.
 4. De cursist(e) ontvangt een uitnodiging tevens factuur voor de eerste les, minimaal één week vóór aanvang van de cursus.
 5. Het cursusgeld dient uiterlijk vóór de tweede les te zijn voldaan.
 6. Indien van toepassing stellen de ouder(s)/verzorger(s) Spierings Opleidingen vóór de eerste les op de hoogte van eventuele bijzonderheden betreffende de cursist(e), zodat daarmee tijdens de cursus rekening kan worden gehouden. Deze bijzonderheden worden vertrouwelijk behandeld.
 7. De cursist(e) dient zich bij afwezigheid of ziekte af te (laten) melden.
 8. Het niet volgen van de lessen ontheft de cursist(e) niet van de betalingsverplichtingen.
 9. Indien de cursist(e) vanwege medische redenen de cursus niet kan volgen, kan deze, na overleg van een medische verklaring, deelnemen aan de eerstvolgende cursus. Eventuele meerkosten worden in rekening gebracht. Reeds betaalde lesgelden worden niet gerestitueerd.
 10. Betaling dient te geschieden zoals aangegeven op de gestuurde uitnodiging voor de eerste les. Deze betalingswijze wordt tevens toegelicht in de brief aan de ouder(s)/verzorger(s) die de cursist(e) de eerste les meekrijgt.
 11. Indien niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan, zullen eventuele administratiekosten doorberekend worden. Evt. incassokosten zullen tevens voor uw rekening zijn.
 12. Het lesmateriaal (boek, licentie programma, examenoefenstof) wordt eigendom van de cursist(e).
 13. Spierings Opleidingen heeft de plicht te zorgen voor een regelmatig verloop van de cursus. Hierbij wordt bepaald dat, met behoud van alle rechten voor de cursist(e), de planning van de lestijden met één uur kan worden verschoven en de startdatum met vier weken.
 14. De cursist(e) maakt gedurende de les gebruik van de computerapparatuur van de apparatuur op de leslocatie. Thuis dient de cursist(e) te oefenen op de eigen computer mét internetverbinding.
 15. Spierings Opleidingen behoudt zich het recht voor om de cursus te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen.
 16. Mocht een les door overmacht niet kunnen doorgaan, dan wordt deze les ingehaald. Dit impliceert een verlenging van de cursus. Er wordt sowieso zorggedragen voor het nakijken van het huiswerk en het toezenden van extra instructies om de cursus zoveel mogelijk op een juiste manier te continueren.
 17. Indien de cursist(e) aan het einde van de cursus de minimum exameneis niet haalt, en wel altijd het opgegeven huiswerk heeft gemaakt, krijgt hij/zij de gelegenheid gratis extra lessen te volgen om met een volgend examen mee te doen.
 18. Spierings Opleidingen meldt de cursist(e) aan voor een extern examen (CBT/Centraal Bureau Typevaardigheid). Examengarantie wordt door Spierings Opleidingen derhalve niet geboden. Indien Spierings Opleidingen de voorbereiding voor het examen onvoldoende acht, wordt de cursist(e) afgeraden examen te doen.
 19. Schade, door onoordeelkundig gebruik, aan door Spierings Opleidingen verstrekte apparatuur/materiaal komt voor rekening van de cursist(e).
 20. De cursist(e) is verplicht Spierings Opleidingen van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen.
 21. Alle informatie die door cursisten wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor Spierings Opleidingen. In het geval er sprake is van bedrijfsgevoelige informatie kan een geheimhoudingsverklaring onderdeel van de overeenkomst uitmaken.
 22. Vragen (via e-mail, telefoon of post) van administratieve aard of met betrekking tot de lessen worden binnen 24 uur beantwoord. Vragen die een langere verwerkingstijd dan 24 uur vragen, worden beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de vragensteller een uitvoerig antwoord kan verwachten.
 23. Als u niet tevreden bent over Spierings Opleidingen kunt u een klacht indienen. In eerste instantie dient de cursist zich te wenden tot de Spierings Opleidingen. Dit kan per brief, per e-mail of telefonisch. Binnen één week bevestigt Spierings Opleidingen de ontvangst van de ingediende klacht.
 24. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld. Spierings Opleidingen zal de klacht en de geproduceerde stukken als dossier registreren en voor de duur van twee jaar bewaren. Klachten worden zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, behandeld.
 25. Klachten die een langere verwerkingstijd dan vier weken vragen, worden binnen vier weken beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klager een uitvoerig antwoord kan verwachten. Wanneer Spierings Opleidingen uw klacht niet kan oplossen kan een onafhankelijke derde (de arbitragecommissie) worden ingeschakeld via het CBT. Het oordeel van deze commissie is voor Spierings Opleidingen bindend en eventuele consequenties worden zo snel mogelijk na uitspraak van de geschillencommissie afgehandeld. Het secretariaat van de arbitragecommissie is gevestigd te Wierden, Kerkstraat 16, 7641BT, mw. E. Bredewoud-van Holst.